Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Lisalyn
Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel:
Adres: Oostendesteenweg 50, 8480 Ichtegem
Telefoon: 0497 54 04 57
E-mail: info@lisalyn.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0847 449 903

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lisalyn of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.
Lisalyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en
bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde
informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site
onbeschikbaar zou zijn, zal Lisalyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Lisalyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat
uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de
beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,
gewijzigd of aangevuld worden. Lisalyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de
website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot
of het gebruik van de website.
Lisalyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk
worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg
van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de
gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring
van de inhoud ervan.
Lisalyn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze
websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige
andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het
betrokken arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Privacybeleid

Verwerkingsdoeleinden
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en
eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identietijdskaart) kunt u via een schriftelijke,
gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lisalyn, Oostendesteenweg 50, 8480 Ichtegem, info@lisalyn.be , gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig
zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn
persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@lisalyn.be .
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct
marketing.
Klacht:
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).